Wat is een medische expertise?

Het doel

In een letselschadezaak kan besloten worden tot het uitschrijven van een medische expertise. Dat is een medisch onderzoek door een onafhankelijke arts, en heeft tot doel om:

1. vast te stellen of en in hoeverre de klachten in relatie staan tot het ongeval;

2. zo nauwkeurig mogelijk de klachten en beperkingen in kaart te brengen als gevolg van het ongeval.

Het door een onafhankelijke arts, een zogenaamde expertisearts, opgestelde expertiserapport zal vervolgens als basis dienen voor de vaststelling van de schade.

Het onderzoek

De expertisearts wordt in overleg, tussen de medisch adviseur van de belangenbehartiger en de medisch adviseur van de aansprakelijke partij, gekozen. Soms levert de keuze daarvan discussie op tussen de medisch adviseurs, omdat sommige expertiseartsen bekend staan als verzekeraars-vriendelijk of als slachtoffer-vriendelijk.

De expertisearts is uitgekozen vanwege de specifieke deskundigheid op het gebied van het opgelopen letsel én vanwege de benodigde vaardigheden met het opstellen van rapportages in letselschadezaken.

De expertisearts beschikt over een afschrift van het in de letselschadezaak aangelegde medisch dossier. Daarnaast zal er een persoonlijk medisch onderzoek plaatsvinden waarvoor het slachtoffer wordt uitgenodigd door de expertisearts.

Het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht

Het slachtoffer heeft een zogenaamd inzage- en correctierecht hetgeen betekent dat deze – voordat het definitieve expertiserapport wordt toegezonden aan beide medisch adviseurs voor hun adviezen – het recht heeft het concept expertiserapport in te zien en onjuist vermelde feitelijkheden aan te laten passen.

Daarnaast heeft het slachtoffer een zogenaamd blokkeringsrecht hetgeen betekent dat deze kan aangeven dat het expertiserapport door de expertisearts niet mag worden verzonden aan beide medisch adviseurs. Voor de schaderegeling heeft dat verregaande consequenties. Maak hiervan dus alleen gebruik na overleg met een letselschadespecialist!

De uitkomst van een medische expertise in letselschadezaken is in beginsel bindend voor partijen. Vervolgens kan op basis van het expertiserapport door een letselschadespecialist de vertaalslag worden gemaakt naar de geleden en eventueel nog te lijden schade van het slachtoffer, met als doel een afwikkeling van de letselschadezaak.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.