Voorschot bij letselschade

In principe zal uw letselschadezaak pas bij een medische eindtoestand worden afgewikkeld. Hiervan is sprake wanneer iemand restloos is hersteld of wanneer er geen wezenlijke veranderingen, zijnde verbeteringen of verslechteringen, in het herstel meer te verwachten zijn. U kunt zich voorstellen dat daar enige tijd overheen kan gaan. Hoogstwaarschijnlijk maakt u als slachtoffer voor die tijd al kosten.

Veelvoorkomende kosten zijn de reiskosten voor medische of therapeutische behandelingen, de kosten voor hulp bij huishoudelijke werkzaamheden of het verlies van arbeidsvermogen. Zolang er tussen partijen discussie bestaat over de exacte hoogte van de schade, kan de aansprakelijke partij een voorschot op de schadevergoeding betaalbaar stellen, welke hij redelijk acht en wat hij in elk geval bereid is om aan u als slachtoffer te betalen. De belangenbehartiger en de verzekeraar proberen samen afspraken te maken omtrent de bevoorschotting, om te voorkomen dat u in financiële problemen komt.

Wanneer er wel duidelijk sprake is van schade ten gevolge van het ongeval, maar de omvang van de verschillende schadeposten nog niet vaststaat, dan wordt er vaak een voorschot verstrekt onder algemene titel. Het voorschotbedrag wordt dan niet toegeschreven aan een specifieke schadepost. Ook kan er om een voorschot worden verzocht op het smartengeld, wat een voorbeeld is van een voorschot onder bijzondere titel. Het voorschotbedrag is dan immers wel toegeschreven aan een bepaalde schadepost.

Voorschotten zijn vaak afgeronde bedragen. De betaalde voorschotten worden uiteraard in mindering gebracht op de uiteindelijk nog uit te betalen totale schadevergoeding. Een voorschot is in de praktijk regelmatig een “achterschot”, en houdt eigenlijk in dat het slachtoffer de schade voorfinanciert. Daarom is het belangrijk dat de bevoorschotting op peil blijft, en tijdens het verloop van een letselschadezaak wordt bewaakt.

De reden dat verzekeraars toch vaak koudwatervrees krijgen, is dat ze niet te veel willen betalen aan voorschotten. Hetgeen reeds uitbetaald is kunnen ze namelijk niet meer terugvorderen wanneer de schade uiteindelijk lager blijkt uit te vallen.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.