Hoe verloopt een letselschadezaak in het algemeen?

Aansprakelijkheid / Polisdekking

Allereerst moet vast komen te staan dat een wederpartij aansprakelijkheid erkent voor uw schade of dat een verzekeraar polisdekking biedt voor uw schade. Pas na vaststelling van de aansprakelijkheid respectievelijk polisdekking, komt vergoeding van uw schade in beeld.

Medische informatie

Vervolgens zal de aard en de ernst van uw letsel moeten worden vastgesteld. Daarvoor dient medische informatie te worden opgevraagd. Dat gebeurt door middel van een gerichte medische machtiging. Deze machtiging zal u door LR Letselschade ter ondertekening worden toegestuurd met het verzoek deze ondertekend terug te sturen.

Voor zover nodig kan LR Letselschade beschikken over een eigen medisch adviseur die de medische gegevens beoordeeld. De met uw toestemming opgevraagde medische informatie (u ontvangt uiteraard een afschrift) wordt dan aan de medisch adviseur voorgelegd, en deze zal LR Letselschade van medisch advies (u ontvangt uiteraard een afschrift) voorzien.

Schade

Na vaststelling van de aansprakelijkheid of polisdekking, en als voldoende duidelijk is wat de aard en de ernst van uw letsel is, zal uw schade kunnen worden verhaald.

Schade bestaat uit 1) materiële schade en 2) immateriële schade:

1) materiële schade is de financiële schade die u lijdt. Uiteraard moet worden aangetoond dat u de door u gestelde materiële schade werkelijk heeft geleden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van nota’s of andere bewijsstukken. Omdat met de afwikkeling van een letselschadezaak meestal langere tijd gemoeid is en u in de regel tot aan de afwikkeling daarvan al schade lijdt, kan tussentijds om een voorschot op de schadevergoeding worden verzocht.

Materiële schade kan bestaan uit:

– Reiskosten

De door u te maken reiskosten, bijvoorbeeld voor medische of therapeutische behandelingen, dienen aan u te worden vergoed. Houd u er wel rekening mee dat de te betalen standaardvergoeding € 0,26 per km bedraagt. Verder dient u er rekening mee te houden dat u geen onnodige kosten mag maken.

– Medische kosten

De medische kosten dient u in eerste instantie altijd te declareren bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. Alleen als uw eigen ziektekostenverzekeraar bepaalde ziektekosten niet of niet geheel aan u vergoedt, dienen deze kosten aan u te worden vergoed. Voor de kosten in verband met ziekenhuis- en/of revalidatieopname wordt een standaardvergoeding per opnamedag betaald. De werkelijke kosten hoeven door u dus niet te worden bijgehouden, tenzij deze hoger zijn dan de standaardvergoeding.

– Overige kosten

Schade aan kleding, persoonlijke eigendommen et cetera wordt vergoed op basis van de dagwaarde. Dit betekent dat er rekening mag worden gehouden met de ouderdom van de zaken.

– Huishoudelijke hulp

Als u door het letsel beperkingen heeft waardoor u werkzaamheden in de huishouding (bijvoorbeeld schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen), die u vroeger (gedeeltelijk) zelf deed, dient uit te besteden aan derden, dan kunnen de hieraan verbonden kosten worden verhaald. Houd u er wel rekening mee dat de te betalen standaardvergoeding € 9,50 per uur bedraagt. Indien u door het letsel langdurig huishoudelijke hulp nodig heeft, verdient het de voorkeur om eerst een verzoek om ondersteuning te doen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

– Zelfwerkzaamheid

Als u door het letsel beperkingen heeft waardoor u werkzaamheden in, aan en rond de woning (bijvoorbeeld repareren, schilderen en/of tuinonderhoud), die u vroeger (gedeeltelijk) zelf deed, dient uit te besteden aan derden, dan kunnen de hieraan verbonden kosten worden verhaald. Houd u er wel rekening mee dat de te betalen standaardvergoeding gebaseerd is op uw woonsituatie (eigen woning of huurwoning, met tuin of zonder tuin, alle onderhoud of weinig onderhoud en woningtype).

– Verlies aan verdienvermogen

Als u door het letsel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt, kan er sprake zijn van een lager inkomen. Deze inkomensdaling, het zogenaamde verlies van arbeidsvermogen, kortweg vav, dient aan u te worden vergoed. Ook schade die optreedt doordat u later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, de zogenaamde studievertraging, dient aan u te worden vergoed. Zelfs schade die optreedt doordat u zwarte (neven)inkomsten misloopt als gevolg van het u overkomen ongeval, komt voor vergoeding in aanmerking. Als de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid langdurig of blijvend dreigt te worden kan in overleg worden besloten om een onafhankelijke arbeidsdeskundige in te schakelen om samen met u de mogelijkheden te bekijken om weer terug te keren in het arbeidsproces.

2) immateriële schade – het zogenaamde ‘smartengeld’ – is een vergoeding in geld om de door u geleden pijn, verdriet, frustratie, gederfde levensvreugde et cetera te vergoeden. De hoogte van die vergoeding is onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van uw letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin het letsel blijvend is. De bepaling van de hoogte van die vergoeding kan pas plaatsvinden als sprake is van een medische eindtoestand. Daarvan is sprake bij volledig herstel, uitbehandeling of bij een stabiele medische toestand.

Medische expertise

In hoeverre er sprake is van blijvend letsel wordt bepaald op basis van de beschikbare medische informatie en de daarop gebaseerde medisch adviezen. Zo nodig kan er – om meer inzicht in uw letsel en de medische prognose te verkrijgen – nog een onafhankelijk specialistisch onderzoek worden verricht, de zogenaamde medische expertise.

Afwikkeling

In de meeste gevallen zal uw letselschadezaak pas bij een medische eindtoestand worden afgewikkeld. Daartoe wordt dan in overleg met u een regelingsvoorstel opgesteld waarin de geleden en eventueel nog te lijden schade opgenomen zijn. Indien er overeenstemming kan worden bereikt over de afwikkeling van uw letselschadezaak zal er een vaststellingsovereenkomst, kortweg vso, worden opgesteld. Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt de overeengekomen afwikkeling van uw letselschadezaak schriftelijk vastgelegd. Pas na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zal door de wederpartij tot uitbetaling van de schadevergoeding worden overgegaan.

Belastinggarantie

De uitbetaalde schadevergoeding, en de voorschotten daarop, zijn in beginsel fiscaal onbelast. U hoeft deze derhalve niet als inkomen op te geven aan de Belastingdienst. Doet u dit toch dan zal de Belastingdienst belasting heffen welke niet kan worden verhaald. Zekerheidshalve zorgt LR Letselschade bij een afwikkeling voor een belastinggarantie, mocht de Belastingdienst zonder uw melding toch belasting heffen. Een schadevergoeding, en de voorschotten daarop, kunnen overigens wel (gedeeltelijk) belastbaar zijn op grond van de vermogensrendementsheffing, namelijk voor zover deze de fiscaal vrijgestelde bedragen te boven gaan.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.