De situatie met en zonder ongeval

De formule

Bij de begroting van de schade wordt uitgegaan van de formule ZO – MO = schade. ZO staat voor de situatie zonder ongeval, en de MO staat voor de situatie met (of na) ongeval. De formule is eenvoudig, maar de uitwerking vaak niet. De toekomst is namelijk een onzekere factor, zowel voor MO als de ZO.

Het verlies aan verdienvermogen

Als de formule wordt toegepast op het verlies aan verdienvermogen (VAV), ook wel verlies van arbeidsvermogen genoemd, dan gaat het om een berekening van het netto inkomen, zoals het slachtoffer dat zonder ongeval verdiende (ZO), minus het netto inkomen met (of na) ongeval, al dan niet in de vorm van een uitkering (MO). Anders gezegd: het gaat om het negatieve verschil in aanspraken in de situatie zonder en met (of na) het ongeval.

Ter voorkoming van belastingheffing is het overigens beter om te spreken van verlies aan verdienvermogen dan over verlies van inkomen. Dat heeft alles te maken met de in het verleden gevoerde discussie of in het kader van de schaderegeling moest worden uitgegaan van bruto of netto bedragen. Een uitspraak van de Hoge Raad heeft ertoe geleid dat wanneer de vergoeding wordt verstrekt wegens verlies aan verdienvermogen, daarover geen loon- of inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.

De vergelijking

Bij het in kaart brengen van de situatie waarin het slachtoffer zou hebben verkeerd als hem of haar het ongeval niet was overkomen – het ongeval weggedacht – wordt min of meer noodgedwongen gewerkt met veronderstellingen en schattingen. Hoe jonger het slachtoffer, hoe lastiger dat wordt. Hoe nauwkeuriger de situatie zonder ongeval (ZO) in kaart kan worden gebracht, des te nauwkeuriger en betrouwbaarder kan de schade worden bepaald.

Ook de situatie met ongeval (MO) kan onzeker zijn. Dat zal dan met name het geval zijn bij slachtoffers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, of bij slachtoffers waarvan de medische toestand na verloop van tijd verder zal verslechteren. Dat risico kan door middel van een medisch advies wel enigszins in kaart worden gebracht, maar absolute zekerheid is er helaas nooit.

Het zal duidelijk zijn dat niet de voor de hand liggende vergelijking moet worden gemaakt van de situatie voor en na ongeval, maar de vergelijking van de situatie zonder en met (of na) ongeval. In de vergelijking voor en na ongeval worden namelijk de toekomstige perspectieven en eventuele toekomstige gebeurtenissen niet meegenomen. Het resultaat zal dan een te laag schadebedrag kunnen zijn.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.