Arbeidsongeval en de Inspectie SZW

Gezondheids- en veiligheidsrisico’s

Werkgevers zijn verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Vervolgens moet de werkgever een plan van aanpak opstellen welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk te verminderen. Desondanks zijn er nog altijd veel arbeidsongevallen.

Volgens de cijfers van het RIVM werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 350.000 bedrijven. Van die werknemers krijgen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Gemiddeld 60 ongevallen per jaar hebben een dodelijke afloop. Dat zijn omgerekend gemiddeld 1 tot 2 doden per week. In de sectoren bouw, vervoer en opslag én handel en industrie komen over het algemeen de meeste dodelijke ongelukken voor. Veel voorkomende ongevallen zijn het vallen van grote hoogte, ‘gegrepen’ worden door machines, geraakt worden door vallende objecten of aanrijdingen.

Nadat er een (zwaar) arbeidsongeval heeft plaatsgevonden, heerst meestal grote verslagenheid binnen het bedrijf. Door zo’n gebeurtenis wordt men zich er weer van bewust dat de dagelijkse werksituatie grote risico’s met zich kan meebrengen. Zo wordt het bijvoorbeeld ook weer duidelijk dat nonchalance, ingesleten gewoontes, het negeren van de wettelijke voorschriften of het werken ‘op de automatische piloot’ tot grote ongelukken kan leiden.

Meldingsplicht

Wanneer er een zwaar arbeidsongeval heeft plaatsgevonden dient de werkgever dit altijd binnen 24 uur te melden bij de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie). Zij onderzoeken of het ongeval is veroorzaakt door één of meer overtredingen van wettelijke bepalingen.

Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval bij blijvend letsel, wanneer het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen of bij overlijden. Onder blijvend letsel wordt onder andere verstaan: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten. Wat betreft de ziekenhuisopname valt de dagopname wél onder een ziekenhuisopname, maar een poliklinische behandeling niet meer.

Wanneer een meldingsplichtig arbeidsongeval niet direct wordt gemeld door de werkgever, wordt een boete opgelegd die kan oplopen tot wel € 50.000,00.

Procedure

Bij een melding aan de Inspectie SZW wordt alle informatie geregistreerd of opgevraagd die van belang kan zijn door middel van het digitale meldingsformulier. Op basis van deze informatie wordt bekeken of het geval onderzocht zal worden, of niet. Wordt het onderzocht, zal de inspectie op basis van zijn bevindingen uit onderzoek een rapportage (proces-verbaal/boeterapport) maken. Die rapportage kan worden gebruikt om te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer.

Op de werkgever rust de verplichting om mee te werken aan het onderzoek van de Inspectie SZW. Mocht de Inspectie SZW niet overgaan tot onderzoek, dan worden de werkgever en het slachtoffer daarvan in kennis gesteld.

Soms kan de Inspectie SZW aanleiding zien om ook niet-meldingsplichtige arbeidsongevallen te onderzoeken. Bijvoorbeeld als er al een vermoeden bestaat dat het arbeidsongeval het gevolg is van een zware overtreding van de wetgeving.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op.